Đặt một câu hỏi

dây dò nhiệt

DÂY DÒ NHIỆT BẾP ÂU DÂY DÒ NGỌN LỬA LÒ NƯỚNG DÂY CẢM BIẾN NHIỆT
DÂY CẢM BIẾN NHIỆT BẾP LÒ